Regulamin

§ 1 DEFINICJE

 1. Serwis internetowy  – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.mrmrsfit.pl,
  za pośrednictwem której można zamówić i zakupić zestawy diet pudełkowych.
 2. Regulamin– niniejszy dokument zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, określonymi w art. 8 w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin jest dokumentem otwartym i udostępnionym na stronie serwisu internetowego www.mrmrsfit.pl.
 3. Usługodawca– firma Królikowscy Food Invest  sp. z o.o., ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000571968, NIP  532 205 33 29, REGON: 362310160, kapitał zakładowy 80.000 zł.
 4. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi dostawy cateringu dietetycznego.
 5. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.mrmrsfit.pl.
 6. Usługa – przygotowanie i dostarczenie przez Usługodawcę zestawów 5 posiłków dziennie w ramach cateringu dietetycznego.
 7. Abonament usługi– określona ilość dni na jaką została zamówiona Usługa.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które  jednoznacznie określa rodzaj usługi (wariant / zestaw) i zmierza do zawarcia umowy z Usługodawcą.
 9. Umowa– to umowa sprzedaży produktów i usług zawierana miedzy Usługodawcą a Klientem, zgodnie z zapisami Regulaminu.
 10. Promocje– akcje promocyjne organizowane przez Usługodawcę.
 11. Kody rabatowe– kody udostępniane przez Usługodawcę, upoważniające Klienta do zakupu Usługi w cenie obniżonej, o określony % lub wartość od wyjściowej ceny prezentowanej na stronie WWW, obowiązującej przez okres trwania promocji. Kody rabatowe mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku w zależności od akcji promocyjnej.
 12. Ustawa o świadczeniu usługi drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 13. Ustawa o prawach konsumenta– Ustawa o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

§ 2 WSTĘP

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.mrmrsfit.pl jest Usługodawca.
 2. Serwis internetowy umożliwia zamawianie i kupowanie Usług za pośrednictwem internetowej sieci elektronicznej.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Usługi z jednorazową dostawą albo w systemie abonamentowym w okresie wskazanym przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy za pośrednictwem formularza zamówienia będącego częścią serwisu internetowego, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Serwisu Internetowego www.mrmrsfit.pl oraz określa zasady korzystania z serwisu, składania zamówień oraz zasady zawierania Umów za jego pośrednictwem.
 4. Każdy Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie klikając na link „Regulamin” umieszczony na stronie serwisu mrmrsfit.pl/regulamin.
 5. Bieżąca komunikacja Klienta z Usługodawcą następuje:a) drogą telefoniczną: +48 730 730 403 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00)
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamawiam@mrmrsfit.pl
  c) pocztą tradycyjną, korespondencję należy kierować na adres: Królikowscy Food Invest sp. z o.o.,  ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów.

§ 4 USŁUGI (PRZEDMIOT USŁUGI)

 1. Przedmiotem Usługi jest przygotowanie przez Usługodawcę zestawów posiłków w ramach cateringu dietetycznego oraz dostarczenie ich na wskazany przez Klienta adres dostawy i we wskazanym przez Klienta terminie. Każdy zestaw składa się z 5 posiłków, zgodnie z zamówionym lub zakupionym przez Klienta wariantem diety oraz jej kalorycznością.
 2. Usługi realizowane są na terenie Warszawy i okolic zgodnie z informacją zawartą na stronie Serwisu Internetowego
 3. Usługi realizowane są przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. W niedzielę oraz dni świąteczne Usługodawca nie realizuje dostaw.
 4. Przedmiotem usługi są poniższe warianty diet składające się z 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) występujące w następujących wariantach kaloryczności:a) dieta odchudzająca  – kalorycznościach: 1200/1500
  b) dieta optymalna – kalorycznościach: 1800/2000/2200/2500
  c) dieta wegańska – kalorycznościach: 1200/1500/1800/ 2000
  d) dieta wegetariańska + ryba – 1200 kcal / 1500 kcal / 1800 kcal / 2000 kcal / 2200 kcal / 2500 kcal
  e) dieta sportowa fit – kalorycznościach:  1800/2000
  f) dieta sportowa siła –  kalorycznościach: 2500/3000/3500
  g) dieta diabetyk – w kalorycznościach: 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500
  h) dieta mama – 2000 kcal / 2200 kcal / 2500 kcal / 2800 kcal / 3000 kcal / 3500 kcal
  i) dieta antystres – 1200 kcal/ 1500 kcal/ 1800 kcal/ 2000 kcal/ 2200 kcal
  j) dieta menopauza – 1200 kcal/ 1500 kcal/ 1800 kcal/ 2000 kcal
 5. Ceny sprzedaży poszczególnych wariantów określone na stronie Serwisu Internetowego i obowiązują w
  momencie składania zamówienia.
 6. Każda z diet posiada również zestaw próbny, który można zamówić jednorazowo dla każdego rodzaju diety. W przypadku wielokrotnego zamówienia zestawu próbnego, Usługodawca ma prawo anulować zamówienie i zobowiązuje
  się do zwrotu kosztów wynikających z jego zamówienia.

§ 5 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia Umowy przez Usługodawcę jest złożenie przez Klienta Zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia go przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w następujący sposób:a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 730 403 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość tekstową SMS lub MMS;
  b) drogą e-mailową, wysyłając zamówienie pod adres zamawiam@mrmrsfit.pl.
  c) za pośrednictwem serwisu internetowego mrmrsfit.pl, dostępnego 24 h na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zestawu kalorycznego, okresu dostawy zamawianego zestawu lub zestawów oraz podać poprawne dane osobowe i teleadresowe, adres miejsca dostawy oraz godziny dostaw (dodatkowe informacje uzupełniające związane z dostawą np. numer domofonu, piętro itp.).
 4. Potwierdzenie Zamówienia zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem rachunku bankowego Usługodawcy. Potwierdzenie Zamówienia zawiera następujące informacje: dane Klienta, wybrany wariant i kaloryczność diety, długość zamówienia, adres i godzinę do której zostanie dostarczona usługa, kwotę do zapłaty i formę płatności. E-mail jest potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę i jest jednoznaczny z zawarciem Umowy.
 5. Tytułem przelewu bankowego jest numer Zamówienia podany w potwierdzeniu.
 6. Warunkiem realizacji Umowy jest dokonanie przez Klienta płatności w kwocie i na rachunek wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Płatność może być zrealizowana za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu Tpay.com, dostępnego na stronie mrmrsfit.pl zakładka „zamów”, bądź przelewem bankowym na konto Usługodawcy, podane podczas składania zamówienia.
 7. Poprzez złożenie Zamówienia Klient oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania przez niego wybranej diety.
 8. Realizacja Usługi nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zaproponowany zestaw składników. Usługodawca  nie udziela gwarancji, że świadczone Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie  Klienta oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Podstawą do realizacji zamówienia jest wpływ środków pieniężnych, w pełnej kwocie wartości Zamówienia, na rachunek bankowy Usługodawcy.
 2. Zamówienia złożone i opłacone w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 zostaną zrealizowane kolejnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia i opłacenia Zamówienia.
 3. Zamówienia złożone i opłacone w dni robocze po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i dni wskazane przez Usługodawcę jako wolne, będą zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia i opłacenia Zamówienia (oznacza to, że Zamówienia złożone w piątek po godzinie 14:00 w dni weekendowe oraz poniedziałek do godziny 14:00 realizowane będą we wtorek).
 4. Do Zamówienia złożonego do godziny 12:00, istnieje możliwość zgłoszenia korekty  w okresie do 2 godzin liczonych od czasu otrzymania potwierdzenia Zamówienia.  Do Zamówień złożonych w innym terminie korektę można składać w okresie do 12 godzin liczonych od czasu otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Po upływie tego terminu Klient nie może dokonywać korekty Zamówienia w zakresie:  wybranego rodzaju i kaloryczności diety, adresu i godziny dostawy.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są odpłatne, zgodnie z aktualnymi cenami dostępnymi na stronie internetowej mrmrsfit.pl. Ceny podane są w walucie polskiej PLN (polski złoty) są cenami brutto zawierającymi podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w pełnej kwocie określonej w potwierdzeniu. Płatności można dokonać wybierając jeden z podanych poniżej sposobów:a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy 54 2490 0005 0000 4600 1817 9388 ALIOR BANK, wskazany w potwierdzeniu Zamówienia
  b) drogą e-mailową, wysyłając zamówienie pod adres zamawiam@mrmrsfit.pl
  c) przelew automatyczny online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu Tpay.com.
 3. Obsługę i realizację płatności Tpay.com prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP 7773061579, nr REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500,00 PLN – wpłacony w całości.
 4. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą należną za zamówioną Usługę, a w przypadku przelewu automatycznego bądź płatnością kartą – dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora systemu Tpay.com. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy oraz przesłanie do Usługodawcy na adres e-mail zamawiam@mrmrsfit.pl potwierdzenia dokonania przelewu w formie pliku PDF do godziny 13:00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w takim terminie, aby rachunek bankowy Usługodawcy został obciążony najpóźniej do godz. 14:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia dostawy.
 6. Brak dokonania płatności za złożone i potwierdzone Zamówienie w ustalonym terminie skutkuje brakiem jego realizacji i powoduje, że Umowa nie zostaje skutecznie zawarta a Zamówienie uznaje się za anulowane.
 7. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient ma możliwość zamówienia faktury VAT z poziomu składania Zamówienia. Należy zaznaczyć pole wyrażające chęć otrzymania faktury VAT i podać dane do faktury. Faktura zostanie dołączona do dostawy lub wysłana drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

§ 8 DOSTAWA

 1. Pierwsza dostawa Usługi następuje we wskazany przez Klienta dzień.
 2. Zestaw dietetyczny dostarczany jest w pakiecie całodniowego planu dietetycznego obejmującego 5 posiłków dziennie.
 3. Zestawy dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
 4. Dostawa realizowana jest pod adres i miejsce wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
 5. Dostawa realizowana jest bezpośrednio przez Usługodawcę za pośrednictwem własnej floty samochodowej oraz firmy zewnętrznej.
 6. Koszt dostawy wliczony jest w koszt usługi, za wyjątkiem terenu ustalanego indywidualnie.
 7. Dostawa nie jest realizowana w niedzielę i dni świąteczne. Dieta na niedzielę i dni świąteczne dostarczana jest w sobotę lub w dzień roboczy poprzedzający święto.
 8. Dostawy w dni robocze i soboty realizowane są do godziny 7:00.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Zamówienia w godzinach późniejszych niż do godziny 7:00
 10. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W przypadku dostawy na wskazany przez Klienta adres w określonym w zamówieniu terminie oraz w przypadku braku możliwości jej zostawienia lub z powodu błędnie wskazanego adresu, Usługę uznaje się za dostarczoną. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze jego winy.
 11. W przypadku kiedy dieta zostanie dostarczona pod wskazany adres, a Klient zgłosi jej brak, Usługodawca ma obowiązek dostarczenia zdjęcia z punku dostawy opisanego adresem,datą oraz godziną dostawy. Po dostarczeniu zdjęcia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak diety.
 12. W przypadku kiedy niedostarczenie usługi wynika z winy Usługodawcy lub przyczyn od niego niezależnych (np. wypadek komunikacyjny, itp.) w wyznaczonym przedziale czasowym oraz miejscu, Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć usługę w  innym terminie i pod wskazany adres po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwe zrealizowanie dostawy w innym wskazanym miejscu i terminie, Usługodawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia usługi o kolejny dzień.

§ 9 KODY RABATOWE I PROMOCJE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania jednorazowych i terminowych akcji promocyjnych oraz dokonywania zmian w cenach usług.
 2. Kody rabatowe oraz inne promocje są terminowe. Kody rabatowe są jednorazowe bądź wielokrotnego użytku. Kody rabatowe nie łączą się z promocjami, chyba że niezależny regulamin promocji mówi inaczej. Kod rabatowy upoważnia Klienta do skorzystania z kuponu rabatowego w określonym czasie, miejscu i w określonej ilości. Informacja dostępna jest w momencie wydania kodu rabatowego.
 3. Wydany kod rabatowy nie ulega wymianie na gotówkę.
 4. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich kodów rabatowych i akcji promocyjnych, chyba że oddzielny regulamin akcji promocyjnej bądź kodu rabatowego stanowi inaczej.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Usługodawca  informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 § 11 REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności Usługi (przedmiotu zamówienia) lub sposobu jego realizacji, Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 24 godzin od zaistniałych niezgodności, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mrmrsfit.pl lub telefonicznie na nr +48 730 730 403
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w okresie 7 dni roboczych i poinformowania Klienta drogą e-mailową o podjętej decyzji

§ 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Właścicielem Serwisu internetowego oraz treści publikowanych na jego stronach jest firma Królikowscy Food Invest sp. z o.o.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów Serwisu internetowego www.mrmrsfit.pl są zastrzeżone. Fragmenty publikacji jak: teksty, autorskie zdjęcia, grafika, logotypy, wideo oraz wszelkie inne dane nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez właściciela Serwisu internetowego.
 3. Użytkownik i Klient mają prawo do korzystania z Serwisu internetowego wyłącznie na warunkach zawartych w Regulaminie.

 § 13 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel serwisu: firma Królikowscy Food Invest sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie przy ul. Góry Warszawskie 57, 05-462 Duchnów, NIP  532 205 33 29. Klientowi przysługuje prawo do żądania zmiany lub usunięcia jego danych osobowych i teleadresowych.
 2. Klient składając Zamówienie zawiera z Usługodawcą Umowę na odległość i akceptuje przepisy Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego Zamówienia.
 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta dane mogą być używane do celów marketingowych jak przesłanie newslettera, e-maila czy aktualnej oferty handlowej.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Usługodawcę i podmioty trzecie (firma transportowa) w celu realizacji Zamówienia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich podczas składania Zamówienia, skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 6. Wszystkie dane osobowe i teleadresowe pozyskane w procesie rejestracji Zamówienia i realizacji Umowy są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i będą używane wyłącznie do realizacji Umowy lub do celów marketingowych zgodnie z Polityką prywatności.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, przez Usługodawcę określone są w Polityce Prywatności będącej integralną częścią Regulaminu.

§ 14 PRAWA KLIENTA KONSUMENTA

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Klient może również zwrócić się o pomoc do:a) miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów
  b) organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów
  c) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, najważniejsze adresy dostępne pod linkiem: kliknij tutaj
  d) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem gov.pl w szczególności Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich kliknij tutaj

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Potwierdzenie  Zamówienia przez Usługodawcę i jego opłacenie przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy na odległość, zgodnej z Regulaminem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu internetowego www.mrmrsfit.pl oraz za przerwy w dostępności Serwisu. W żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest nieodpłatne. Serwis internetowy jest dostępny w Internecie 24 h na dobę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany  Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu nie mają zastosowania do Klientów, których Zamówienie zostało złożone przed wprowadzeniem zmian.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie właściwe i obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.
 7. Integralną częścią przedmiotowego regulaminu jest dostępna na stronie mrmrsfit.pl/politykaprywatności.
KLIKNIJ PONIŻSZY LINK I POBIERZ REGULAMIN:
REGULAMIN MR & MRS FIT